• Vingespenn 2020

  Vingespenn 2020

  Utdrag av omtale av Vingespenn 2020 i Tysvær Bygdeblad 29.10.2020

  Dei tidlegare bøkene har fåttmykje skryt for sitt spenn, variasjonar over både tema og aldersperspektiv. Årets Vingespenn er av same gode kvalitet.

  Ein kan for eksempel lese om korleis det var då Statoil etablerte seg på Kårstø og kom i gang med gassproduksjonen der for 35 år sidan.

  Det kan virke som om det var i går, eller for 100 år sidan, alt etter kor du er i livet, men interessant og overraskande er det å lese om dette eventyret.

  Eit anna historisk augneblikk som er i boka er at det i år er 40 år sidan me blei ramma av Alexander L. Kielland ulykka. Tysvær var ein av dei kommunane som blei ramma sterkt.

  Som sagt er innhaldslista lang. Det er funne plass til ei rekke jubileum: Førre Trevare er 70 år, Tysværvåg og Straumen skular har 50-årsjubileum.

  Aksdal kyrkje er 25 år. Så er det kjekt å mimre og sjå bilete av alle bedehusa og ungdomshusa i Tysvær.  Ein ting som underteikna synst er ekstra kjekt i slike bøker er fl eire streke historier om og av personar frå eldre, og nyare tider.

  Dette er ei bok som bør kunne få ein plass i mange heimar, som ei bok ein kan ta fram med ujamne mellomrom. For å minnast, men også for å lære.

  Tysværbuen skal vere glade for at det blir gitt ut slike bøker også i vår digitale tid. Og utgivarane kan allereie nå love at det kjem ei ny bok i 2021.

  Gode historier går ein aldri tomme for. Det skal me vere glade for.

  Alf-Einar Kvalavåg/Redaktør Tysvær Bygdeblad

  Les mer…
  02.11.2020 14:00
 • VINGESPENN 2019

  VINGESPENN 2019

  Vi skriv 2019, og Vingespenn kjem ut for femte gong!   Då vi starta opp i 2015, blei det vurdert om vi kunne skaffa nok stoff til ei bok kvart år.  Kanskje vi skulle leggja opp til annakvart år?   Resultatet blei at Historielaget ynskte å satsa årleg.   Erfaringane så langt er at det er nok stoff.  Vi har mykje på vent, og heile ni artiklar er alt utsett frå 2019 til 2020. I tillegg har vi mange titlar på lager! Nytt av året er at Nedstrand Bygdemuseum er blitt ein del av Haugalandsmuseet. Laget som dreiv museet har difor endra namn til Nedstrand museum- og historielag. Dei vil samarbeida med Tysvær historielag om VINGESPENN, og er medutgjevar.

   «Livet forstås baklengs men må leves forlengs».  Den danske og verdskjente filosofen Søren Kierkegaard er ikkje minst kjent for dette  visdomsordet.  Han var ein eksistensialist som la stor vekt på at menneska har ansvar for eige liv og fridom til å velja.  I si helsing skriv vår biblioteksjef, Lillian Rushfeldt, at Vingespenn er ein del av vår lokale hukommelse.   Vi i Historielaget meiner det er viktig å kjenna historia i Tysvær for å kunna gjera gode val for samfunnsutviklinga.  Vingespenn kunne såleis vera ein viktig del av folkevaldopplæringa.  Ikkje minst no når vi har fått mange nye folkevalde i Tysvær.   I årets Vingespenn kan ein få innsikt om korleis ein tenkte god og effektiv kommunikasjon. Til dømes blei  Aksdal skysstasjon oppretta for ca 150 år sidan.  Gamle stadnamn som lett hamnar i gløymeboka, er viktige for å skapa lokal identitet og få meiningsberande og gode namn på nye vegar, buområde med meir.  Korleis vaks det fram  næringsverksemder rundt om i Tysvær?  Og ikkje minst i desse tider; korleis starta utviklinga av nye Aksdal for 35 år

  Les mer…
  04.02.2020 17:17
 • VINGESPENN 2018

  VINGESPENN 2018

  Du vil m.a. få høyra «Tysværtunet 25 år», «Rogaland konservesfabrikk», «Kvekarane 200 år i Noreg», «Hersen på Øverland», «Nedstrand kyrkja 150 år», «Ordførarkjedet» osb. Det heller ikkje i år berre eitt tema som går igjen i boka. –Likevel er det fleire artiklar som syner at 2018 er eit år med mange jubileum som er vel verdt å markera. Tidlegare kultursjef Ingvar Frøyland har skrive ein fyldig artikkel om Tysværtunet 25 år i år.  I kapitlet «Suksessen Tysværtunet», skriv han m.a.: «Eg opplever at det er ein gjennomgåande oppfatning både blant dei politikarane som fortener ære for planlegging og gjennomføring for 25 år sidan, for dei som har vore aktive i tida etter opninga, og blant dagens politikarar i Tysvær, at Tysværtunet har vore ein stor suksess som dei er svært stolte av. Det har vore ein viktig del av bygginga av kommunesenteret Aksdal, og det er blitt ein del av Aksdal sin identitet».Elles er det interessante tilbakeblikk på korleis ein henta impulsar utanfrå, korleis ein arbeidde i plannemnder, om protestar og motstand, om mål og ideologi for bygget, om striden om kva flygel ein skulle kjøpa m.m.. Ein får også fyldige kapittel om opning, drift, høgdepunkt gjennom 25 år og «Bestestova som hjarta i bygget». Andre jubileum har fått sin plass i boka:  Kvekarrørsla som er 200 år i år, og kvekarhuset på Stakland kan markera at det er 150 sidan det vart teke i bruk til eit større internasjonalt møte. Nedstrand-kyrkja er 150 år, og vi får ein artikkel som er henta frå jubileumsboka ein gir ut. Vi kan og lesa om Førre kyrkje som er 125 år. Det interkommunale kano-og kajakkanlegget i Tysværvåg er 25 år i år. Det blir framleis rekna som kanskje det beste anlegget for denne sporten i Noreg og arrangerer kvart år enten Noregsmeisterskap eller Norges-cup. Firmaet Wee på Frakkagjerd er 60 år i år og Førre Sanitetsforening er 70 – så dette er blitt ei «jubileumsbok»! - Men også med andre spennande artiklar som «Ordførarkjedet», «Hersen på Øverland». 

  Les mer…
  04.02.2020 16:41
 • VINGESPENN 2017

  VINGESPENN 2017

  Tysvær Historielag er ein svært aktiv organisasjon i kulturlivet i Tysvær.
  Den årlege iutgjevinga av Vingespenn er eit flott eksempel på laget sin aktivitet.
  Gjennom 29 ulike artiklar er ein innom mange sider av Tysværsamfunnet si historie.
  Her formidlar ein forteljingar om personar sine liv i fortid og notid.
  I år har ein særleg eit fokus på kvinner. Her møter me Tysværkvinner i alt frå livet på glamorøs teaterscene til trufaste kvardagshandlingar i heimen eller gjennom dugnadsinnsats for fellesskapet i bygda.  Å få ein plass i ei historiebok er ei ære.  "Ærast den som ærast bør", heiter eit ordtak.  Jamen fortjener både kvinnene i Vingespenn og mange fleire å ærast også i framtida.
  Forteljingane i Vingespenn gir vidare oss lesare kunnskap om både skule og forretningsliv, om næring og samferdsel, om krig, politikk og utferdstrang.  Ikkje minst den nyaste historia gir mange av ossgjenkjening og tankar om eigen oppvekst og eigne erfaringar.  Slik er boka med på å kalla fram minne og kan vera verdifulle for den enkelte, sjølv om dei aldri får plass i ei slik bok som dette.  Og kanskje kan slike nyoppfriska minne blitil nye artiklar i Vingespenn i åra som kjem.  Ved å dela våre erfaringar og opplevingar, skapar me større breidde og mangfald i vår felles Tysværhistorie.

  Les mer…
  04.02.2020 16:29
 • VINGESPENN 2016

  VINGESPENN 2016

  Årboka 2016 har mellom anna fokus på at det er 150 år sidan Cleng Peerson døydde i Texas. I den samanheng er det fleire artiklar om Tysvær historielag si reise til Clifton i den samanhengen. Det blei ein fin sermoni ved grava til CP der ordførar Sigmund Lier la ned krans.  Elles ynskjer vi å ha variert stoff frå heile Tysvær kommune slik at alle kan finna noko av særleg interesse. Vi meiner det er viktig å få fram næringslivsstoff både når det gjeld våre primærnæringar og anna næringsverksemnd. Vi er glade for å kunne ha med utdrag frå Haukås mekaniske verkstad si 50 års historie. Vi har og fått nytta stoff frå slektsboka om seilskuteskipperen Gudmund Landråk Handelsstader og postkontor er og ein del av næringslivhistoria som vi også vil gi smakebitar av.  Det er også fint å kunne ha med personlege historier som skildrar både oppvekst, arbeidsliv og  bygdelivet. Og så er det viktig å få fram tradisjonsstoff som ofte byggjer på munnlege kjelder som er i ferd med å forsvinna. Stadnamn er ein del av dette.  Vi ynskjer å få fram lokale stadnamn i årbøkene framover. Vi startar med kart over alle gardsnamna i Tysvær og namn i Nedstrandsfjella.  Det er vanleg å markera 50 årsjubileum for konfirmantar. I år er det fyrste året vi kan feira 50 årskonfirmantar i nye Tysvær kommune. Vi markerar dette med bilete av alle Tysværkonfirmantane. Kanskje dette kan bli ein fylgjetong? Sit du på stoff som kan egna seg for Årboka til Tysvær historielag, så høyrer vi gjerne frå deg!

  Les mer…
  04.02.2020 16:12
 • VINGESPENN 2015

  VINGESPENN 2015

  «For å skjøna notid og skapa framtid, må vi kjenna historien».

  2015 er på mange måtar eit jubileums- og markeringsår for oss i Tysvær: • I år er det 190 år sidan sluppen «Restauration», - det minste fartøyet som nokon gong har reist over Atlanteren med emigrantar frå Europa til Amerika,  segla frå Stavanger med 52 menneske om bord i 1825.  20 av dei var frå Tysvær.  • I år er det 150 år sidan Cleng Peerson – den norske utvandringas far – fødd på Lervik i Tysvær, døydde og vart gravlagd i Clifton, Texas i 1865. • I år er det 70 år sidan Nazi-Tyskland sin okkupasjon av Noreg og den 2. verdenskrig var slutt. • I år er det 50 år sidan noverande Tysvær kommune vart oppretta.

  I dette årskriftet er det ein eller fleire artiklar som speglar desse hendingane. I tillegg er det varierte artiklar frå mange tema og hendingar.

  Les mer…
  04.02.2020 16:07
 • Hvorfor jeg kom til aa reise til Amerika

  Hvorfor jeg kom til aa reise til Amerika

  Tysvær historielag gav ut denne boka i 2010. 

  Den heidrar Tysværbuen Hans Rønnevik som reiste over til Amerika 14. mars i 1905 og vart forfattar og storbonde. Boka kastar nytt lys over kva enkeltmenneske frå små kår måtte gjennomgå, og kva som måtte til av hardt arbeid for å koma seg opp og fram i det nye landet. Boka gir og smakebitar av romanane til Rønnevik: "100 Procent" og "Jordens salt". 

  Ved lanseringa av boka kom barnebarnet til Hans Rønnevik - som og heiter Hans Rønnevik -  over og deltok i "litteretur-vandringa" på Slåttevik. 

  30.01.2020 15:20

Tysvær Historielags bøker kan ein kjøpa hos Aksdal Bok og Papir i Aksdal Senter.

Du kan også kjøpa bøkene i nettbutikken vår.  Ved bestilling på nettet kjem frakt i tillegg.